ताऱ्यांचे प्रकार आणि त्यांचे उदाहरण 

Failed Star

गुरु ग्रह

Brown Dwarf - तपकिरी बटू तारा 

Gliese 229B हा याचं उदाहरण आहे. 

Normal Star - साधारण तारा 

आपला सूर्य

Red SuperGiants लाल राक्षसी तारे

उदा. आपला सूर्य जो काही अब्ज वर्षांनी असा होईल किंवा  काक्षी तारा

White Dwarf श्वेत बटू तारा

व्याध तारा

Neutron Star न्यूट्रॉन तारा

राजन्य तारा 

Pulsar Star पल्सार तारा

Crab Pulsar 

Black Hole  कृष्णविवर